رهاسازی زباله‌های بیمارستانی و ماسک و دستکش آلوده در ذزفول

به فرض این که انتخابات ریاست جمهوری با حضور کاندیداهای زیر برگزار شود، به کدام یک رأی می دهید؟

سید ابراهیم رئیسی
پرویز فتاح
محسن هاشمی
محمدرضا عارف
محمدباقر قالیباف
اسحاق جهانگیری
حسین دهقان
علی نیکزاد
تصمیمی دیگر

0
error: Content is protected !!