زیاده روی در ستودن افراد

یکی از بزرگان را در مجلسی بسیار ستودند و در وصف نیکی های او زیاده روی کردند. او سر برداشت و گفت: «من آنم که من دانم».

شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است      وزخبث باطنم سر خجلت فتاده پیش
«گلستان سعدی»

0
error: Content is protected !!