گلایه وزیر بهداشت از مردم (فیلم)

وزیر بهداشت می گوید بارها به عنوان یک برادر کوچکتر از مردم شریف کشور تمنا کردم که بار همکاران ما را اضافه نکنند، متاسفانه برخی از هموطنان با نشنیده گرفتن توصیه ها، هم برای خود [مشکل ایجاد می کنند] و هم کار همکاران ما را بیشتر می کنند.

error: Content is protected !!