کرونا؛ درمان و توصیه‌ها را به دست منابع غیر معتبر نسپارید (فیلم)

نسخه‌ و توصیه‌های بهداشتی و پزشکی را از افراد و رسانه های معتبر دریافت کنید.

0
error: Content is protected !!