آمار واکسن های مصرفی تا ۳۰ شهریور اعلام شد/سینوفارم در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام وزارت بهداشت واکسن سینوفارم بیشترین سهم را از واکسن‌های مصرفی در کشور داشته است.

اسپوتنیک نوبت اول: ۴۵۸۰۸۶
اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۶۸۷۶۹
سینوفارم نوبت اول: ۲۳۷۷۳۲۸۵
سینو فارم نوبت دوم: ۱۰۹۱۰۶۶۴
بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹
بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸
آسترازنکا نوبت اول: ۴۲۰۳۹۶۸
آسترازنکا نوبت دوم: ۱۵۹۲۴۶۴
برکت نوبت اول: ۲۸۶۳۷۵۷
برکت نوبت دوم: ۱۴۹۰۷۳۶

مجموع نوبت اول: ۳۱۳۵۸۴۸۵
مجموع نوبت دوم: ۱۴۴۱۶۸۵۱

براساس گزارش وزارت بهداشت تا کنون ۴۵۷۷۵۳۳۶ واکسن در کشور مصرف شده است.

error: Content is protected !!