آیامی دانید چگونه می توان خوش بین بود؟

همه ما با مثل ها و حـکایـات زیـادی در مـورد خوش بینـی بـرخـورد کرده ایم، امـا ممکـن است قـدرت حقـیقی دیــدن جـهـان از طریق
عینک خوش بینـی را درک نـکرده بـاشـیـم.قدرتی که می توانـد بر همه چیز
بسیار اثـر گـذار بـاشـد اززندگی روزمره و انتخاب همسر گرفته تا گزینه های
شغلی و موفقیتهای دراز مدت.

نواهای درون ذهن شما

آن نـدای درونـی ذهـن شـمـا کـه زمـزمـه مـی کـنـد، هـر چـیزی امکان پذیر است بـجـای غیر ممکن است، یا چه روز خوبی است، بجای زندگی سخت است همانـند
نوری برای گذشتن از پیچ و خم دشواریهای زندگی یاریتان میکند.

خوش
بینـی محض در افراد بصورت نادر یافت شده و چنین اشخاصی اغلب مـورد پـسند
دیـگـران نیستند. ما کسانی که دائما در حال خوشحالی و شـادمـانی هسـتـند را مـورد تـمسخر قـرارداده و خـود آشـکارا بـخاطر بـدی هـوا یـا کـمبـود چای
در دفترکار دچار تردید میشویم. در حـیرتیم که آنها چگونه میتواننـد دنـی را آن گونه که هست نبینند؟ — دنیایی که مملو از ناملایمات و بی عدالتی است.

خوب، حقیقت این است که آنها عقـیـده دارند که دنیا به همراه مردمانش دارای عیوب و کاستی می باشند، اما به سـادگی تمرکز روی چیزهای خوب را برمـی گـزینـند. و چنین دیدگاهی فواید بزرگی را بدنبال خواهد داشت؛ سلامتی بهتـر، انـرژی
بیـشتر، خلاقیت، توانایی های حل مسئله و یک حس کلی سرور و شادمانی.

بنابراین، آیا میتوانیم یک سوئیچ خوش بینـی  کوچک را در ذهنمان روشن کرده و
بلافاصلـه شاهـد اثـرات و نـتایج مطلوب آن باشیم؟ متاسفانه آنـقدرهـا هـم
سـاده نـیـست — امـا روشهـایی وجود دارند که بتوان با آنها مثبت بـودن ر
تـمـرین کـرده تـا بـصورت واکـنـشی طبیعی در بیاید و منفی نگری را تقلیل
دهد.

تست خوش بینـی انتهای مقالـه را انـجام داده تا در مـورد
هرگـونه تـمایلاتی که به سمت منـفـی انـدیشی داریـد و نـیـز چـگونـگی قدم
برداشتن برای بهبود دیدگاهـتان نسبت به مسائل، آگاهی حاصل نمایید.

سلامتی شما به آن بستگی دارد

اشـخاص خوش بین در برابر بیماریهای عفونی و مسری مقاومتر بوده و بهتر می تواننـد امراض
مزمن را از خود دفع کنند. در یک مطالعه علمی محققان ۹۶ مردی که یک بار دچار حمله قلـبی شـده بودند را مورد بررسی قرار دادند. بعد از طی مدت هشت سال،
از هر ۱۶ مرد بـدبیـن، ۱۵ نفرشان جان باختند و از هــر ۱۶ نــفـر مــرد
خــوش بـیـن فـقـط پــنج نفرشان از دنیا رفتند.

امـروزه بـطرز
گـسترده ای عقیده بر این است که خوش بینـی قابلیـت سیـستم دفـاعـی بدن را
برای مبارزه با بیماری ها افزایش می دهد. این ممکن است به آن دلیل باشد که
افراد خوش بین دارای پایین ترین سطح استرس در یک اجتماع می بـاشند. و
هــمگی ما میدانیم که استرس کمتر به معنای داشتن بدنی سالمتر است.

پیش به سوی مسائلی که ممکن است بخواهید آنها را تغییر دهید…

خود شکوفایی کام بخش

بـرای بـسیاری از افـراد، عـقایـد تـعییـن کنـنده اعـمال و طـرز بـرخوردها نسبت
به زندگی میباشد. از آنجایی کـه رفتارها و نگرش ها چنین نـقش عمده ای در
چگونگی احسـاس شما ایفا می کنند، باید عقاید را بازنگری نموده و بـرآورد
کنید که کدام یـک بـه نفـعتـان و کدام یـک به ضررتان است. میزان خوش بینـی  شـما نوع نگرشتان را نسبت به زندگی و دنیای پیرامون منعکس می کند. اگر
احساس می نمایید نیـاز دارید انـدکی خـوش بین تر باشد، نکات زیر را دنبال
کنید.

شرایط دوپهلو را درک کنید

هیچگاه با
موقیتعهای دوپهلو جوری برخورد نکنـید کـه گویـی دوپهلو نیستند. همیشه با
مـسائل آن گـونه که هستند رفتار نمایید. برای مثال وقـتی روی جنسی سرمایه
گـذاری می کنید، به خود بقبولانـید کـه ممکن است آن جنس ارزان شده و شما
مقداری از پول خود را از دست بدهید.

با این حال فرد خوش بین این نکته را میداند و ریسک میکند و بـه از دسـت دادن مقداری پول اهمیت نمی دهد. به علاوه هنگام روبرو شدن با این موقیتهای دوپهلو، تفـسیرهای منفی
ممکن است منتهی به افسردگی و کسالت گردند.

متنوع فکر کنید

افراد خوش بین بر خلاف افراد بدبین از تفکری ملون برخورداند. در برابر موقیعت ها و ایده های جدید روشنفـکرتر بـاشید. از مـسر بـودن در مـورد دیـدگاه هـای
خـود بـاز ایستاده و شروع به لذت بردن از افکار و نظرات دیگران نمایید.

همه چیز را قطعی ندانید

اشخاص خوش بین بندرت مسائل را قطعی و بدون اشکال میدانند؛ آنها همیشـه انتقاد پذیر بوده و نظرات خوب دیگران را مد نظر قرار داده و بدنبال اصلاح خود هستند.

مسائل را تغییرپذیر تصور کنید

افـراد خوش بین می دانند که تغییر و دگرگونی یک چیز خوب و ضـروری اسـت. آنـهـا طـرز
برخوردهای تطبیق پذیر و قابل تغییری از مسائل را در خود بوجود می آورند.

تفکری بخصوص داشته باشید

اشخاص خوش بین تمایل دارند بجای این که در برابر مسائل کلی از طریق راه حل های عمومی
واکـنش نـشان دهند، با مسائل خاص بـرای رسیـدن بـه یـک راه حـل عـمـومـی
دست بگریبان شوند.

افکار خود را تغییر دهید

در مورد رویدادهای ناگوار مداوم فکر نکنید. اگر رئیستان شما را از کار برکنار کرد و یـــا در یـک امتـحــان مهم قبول نشدید، توصیه ما این است که با
انجام کاری لذت بخـش افـکـار خود را از مشکلاتتان دور کنید چون تفکر به
مسائل در چـهـارچـوب مـنـفی ذهن منتهی به یافتن راه حل های کمتر خواهد شد.

با کـمک کردن بـه احـوال خـود و کـسب اعتماد به نفس، افـرادی کـه دارای
تمایلات بدبینانه هستند می تـوانند خود را آزاد سـاختـه و خـلاقانه تـر فکر کنند. برای اغلب مردم بدست آوردن چنین روحیه ای فقط چند هفته طول میکشد،
اما بمحض یادگیری تــکنـیـک خوش بینـی  دیگر برگشت به بدبینی بعید خواهد بود.

منبع: روان

error: Content is protected !!