بیمارستانهای ارومیه

 

بیمارستان های ارومیه

 

 

بیمارستان شهید عارفیان ارومیه

آدرس : ارومیه – خیابان امام – خیابان بسیج

  +۹۸ ۴۴ ۳۱۹۳ ۴۰۰۰ : تلفن


بیمارستان رازی ارومیه 

آدرس : ارومیه – جاده سلماس – جنب اداره تحقیقات کشاورزی – مرکز آموزشی و درمانی رازی

تلفن : ۳۲۷۲۲۹۳۰ ۴۴ ۹۸+


بیمارستان دکتر صولتی ارومیه 

آدرس : ارومیه – خیابان امام – پلاک ۶۰۲

تلفن : ۳۲۲۲۲۵۲۵ ۴۴ ۹۸+


بیمارستان شفا ارومیه 

آدرس : ارومیه – خیابان امام – جنب مخابرات

تلفن : ۳۲۲۳۵۵۹۹ ۴۴ ۹۸+


بیمارستان شهید مطهری ارومیه

آدرس : ارومیه – خیابان کاشانی

تلفن : ۳۵۲۹۵۲۱۸ ۴۴ ۹۸+


بیمارستان ۵۲۳ ارتش ارومیه

آدرس : ارومیه – خیابان سرباز گمنام – روبروی بلوار استادان

تلفن :۳۴۷۲۲۸۹۴ ۴۴ ۹۸+


مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه 

آدرس : ارومیه – بلوار آیت الله مدرس – خیابان ارشاد

تلفن : ۳۳۴۶۹۹۳۱ ۴۴ ۹۸+


بیمارستان آذربایجان ارومیه

آدرس : ارومیه – خیابان شهید بهشتی – بیمارستان آذربایجان

تلفن : ۳۳۴۶۱۴۰۰ ۴۴ ۹۸+


بیمارستان طالقانی ارومیه

آدرس : ارومیه – خیابان کاشانی

تلفن : ۳۳۴۴۴۵۹۱ ۴۴ ۹۸+


کلینیک ویژه قدس

آدرس : ارومیه – خیابان خیام شمالی – ساختمان قدس

تلفن : ۳۲۲۲۰۳۴۱ ۴۴ ۹۸+


بیمارستان سید الشهدا ارومیه

آدرس : ارومیه – بلوار ۱۷ شهریور – روبروی خیابان شهید صمد زاده

تلفن : ۱۶ تا ۳۲۳۷۵۹۰۷ ۹۸+


بیمارستان امام رضا ارومیه

آدرس : ارومیه – خیابان مولوی – خیابان امام رضا

تلفن : ۳۳۶۵۹۹۸۷ ۴۴ ۹۸+

error: Content is protected !!