تجهیز مرکز تجمیعی واکسیناسیون در دانشکده توانبخشی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کرونا در دانشکده توانبخشی با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات واکسیناسیون در حال تجهیز و راه اندازی است.
پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کرونا در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای ارائه خدمات بهینه و اثربخش تر و رعایت بیشتر پروتکل‌های بهداشتی کرونا راه اندازی می‌شود.

مساحت، امکانات مناسب و دسترسی جغرافیایی راحت تر مردم از جمله اصلی ترین گزینه‌های انتخاب دانشکده توانبخشی به عنوان پایگاه واکسیناسیون کرونا است. این دانشکده در خیابان دماوند، روبروی بیمارستان بوعلی واقع شده است.

0
error: Content is protected !!