همسایه حسود

روزی مردی برای خود خانه ای بزرگ و زیبا خرید که حیاطی بزرگ با درختان میوه داشت.

در همسایگی او خانه ای قدیمی بود که صاحبی حسود داشت که همیشه سعی می کرد
اوقات او را تلخ کند و با گذاشتن زباله کنار خانه اش و ریختن آشغال آزارش
می داد.

یک روز صبح خوشحال از خواب برخاست و همین که به ایوان رفت دید یک سطل پر
از زباله در ایوان است. سطل را تمیز کرد، برق انداخت و آن را از میوه های
تازه و رسیده حیاط خود پر کرد تا برای همسایه ببرد.

وقتی همسایه صدای در زدن او راشنید خوشحال شد وپیش خود فکر کرداین بار دیگر برای دعوا آمده است.

وقتی در را بازکرد مرد به او یک سطل پر از میوه های تازه و رسیده داد و گفت :

 

” هر کس آن چیزی را با دیگری قسمت میکند که از آن بیشتر دارد…”

منبع: آکاایران

error: Content is protected !!